Xe tập lái tự động B11

Lịch sát hạch năm 2020

Lịch sát hạch năm 2020-2021 tại trung tâm Thành Nam Tháng 1: Cơ giới Ngày 7/1. Thành Nam Ngày 15/1. Tháng 2: Thành Nam 20/2 Tháng 3: Thành Nam 26/3. Tháng 4: Cơ giới 17/4  và Thành Nam 28/4. Tháng 5: Cơ giới 15/5 và Thành Nam 28/5 Tháng 6: Cơ giới 18/6 và Thành Nam 26/6 Tháng 7: Thành Nam 30/7 Tháng 8: Cơ Giới 7/8 và 226/8 Tháng 9: Cơ giới 11/9 Tháng 10: Thành Nam 1/10 và 9/10 Tháng 11:  Cơ giới 18/11. Thành Nam 27/12 Tháng 12: [...]